Geen verplichte vaccinatie tegen COVID-19, ook niet voor het zorgpersoneel en andere beroepen!

Cliquez ici pour le texte français – Klik hier voor de Franstalige tekst

Deze petitie heeft reeds 5541 handtekeningen

In het kader van de heersende Corona-epidemie wordt gesuggereerd dat vaccinatie tegen de ziekte het best algemeen verplicht zou worden. Deze algemene vaccinatie zou de enige manier zijn om een einde te brengen aan de cononamaatregelen en om ons te beschermen tegen een herhaling van deze epidemie.

Omwille van de hieronder opgesomde redenen vragen wij het behoud van de keuzevrijheidzowel voor volwassenen als voor kinderen. Bovendien vragen wij dat geen enkele druk wordt uitgeoefend op de bevolking om zich te laten inenten, en dat op geen enkele manier niet-ingeënte personen worden gediscrimineerd tegenover gevaccineerden.

Concreet vragen we geen verplichte vaccinatie voor gezondheidszorgbeoefenaars (Wet>>) en andere beroepen.

Petitie

Wij

Geïnformeerde en verantwoordelijke burgers van België, bezorgd om de gezondheid en de burgerlijke vrijheden van alle mensen van ons land. 

Constateren

1° Het covid-19-sterftepercentage is 0,23 % en niet de gevreesde 3,2 %. Dus 99,77 % is niet in levensgevaar. De gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen is 83 jaar.

2° Geen enkel Covid-19 vaccin momenteel in ontwikkeling heeft de nodige veiligheidstesten doorlopen. Bij meerdere kandidaat vaccins werden dierproeven overgeslagen. De klassieke fase 1 en 2 onderzoeken worden drastisch ingekort, fase 3 onderzoek op grote aantallen proefpersonen over lange tijd (jaren) wordt overgeslagen. Nochtans zijn deze testen essentieel om de veiligheid van een vaccin te garanderen op korte en op lange termijn. De erkenningsprocedure wordt herleid tot een formaliteit.

3° Er wordt geen echt placebo-gecontroleerd onderzoek verricht op het vaccin zoals dit voor andere medicijnen vereist is.

4° De mRNA vaccins die in dit stadium de voorkeur genieten, zijn nog nooit gebruikt en dus 100% experimenteel. Deze vaccins dragen een verhoogd risico op het overdragen van genetisch materiaal op ons eigen genoom. Daarom zijn langdurige veiligheidsstudies voor dit soort vaccins extra noodzakelijk.

5° Door de geforceerde ontwikkeling van de kandidaat vaccins zijn deze onvermijdelijk experimenteel. Het toedienen van dergelijke vaccins is in strijd met de conventies van Nüremberg, die experimenten op mensen verbiedt.

6° Vroegere experimenten met coronavaccins hebben aan het licht gebracht dat gevaccineerde proefdieren een veel groter risico droegen op complicaties na later contact met het wildvirus dan niet-gevaccineerde. Na vaccinatie kunnen macrofagen het virus juist doorheen het lichaam verspreiden. Het vaccin riskeert dus een pandemie aan vaccinatieschade te veroorzaken.

7° Bij het maken van COVID-vaccins werd weefsel van foetussen gebruikt, niet enkel voor de reproductie van cellen tot cellijnen maar ook voor het bekomen van gehumaniseerde proefdieren. Enkel CureVac maakt geen gebruik van cellijnen. Dit is onethisch vanwege de manier waarop de cellen zijn verkregen.

8° Nu beseft men dat de efficiëntie van het vaccin beperkt is. De in ontwikkeling zijnde vaccins garanderen geenszins een langdurige bescherming tegen het virus.

9° Een jaarlijkse herhaling verhoogt niet alleen de kostprijs maar vergroot ook het risico op nevenwerkingen.

10° De in ontwikkeling zijnde vaccins garanderen geenszins dat ze werkzaam zijn tegen gemuteerde vormen van het virus.

11° Er is niet de minste garantie dat het vaccin groepsimmuniteit kan opleveren, zelfs niet bij veralgemeende vaccinatie.

12° Een deel van de bevolking heeft reeds een natuurlijke immuniteit opgebouwd (door het vormen van antilichamen, door de verworven kruisimmuniteit via de T-geheugencellen). Het is pure geldverspilling om ook deze mensen te verplichten om zich te laten vaccineren met alle bijhorende risico’s.

13° De vrijstelling van juridische vervolging voor de producenten van COVID-vaccins verhoogt het risico dat deze geen prioriteit zullen geven aan de veiligheid van het vaccin. Wanneer het fout gaat na vaccinatie staat de patiënt juridisch gezien volledig in de kou.

14° Een eventuele verplichting zou het fundamentele recht op vrije en geïnformeerde toestemming, zoals gegarandeerd door de Wet op de Patiëntenrechten en het UNESCO handvest, met de voeten treden en is dus juridisch onaanvaardbaar.

15° Het idee van invoering van een verplichte veralgemeende vaccinatie ging uit van de afwezigheid van een efficiënte behandeling van coronapatiënten. Het houdt geen rekening met de nieuwe inzichten en mogelijkheden die intussen aan het licht zijn gekomen.

16°Door de vele simultane research die aan de gang is, worden gigantische sommen geld verspild. Helaas zal de bevolking uiteindelijk voor deze kosten moeten opdraaien, terwijl de winsten voor de farma-industrie gegarandeerd zijn. Dit geld had veel efficiënter gebruikt kunnen worden voor andere maatschappelijke projecten.

17° Waarom worden de patenten voor de productie van de COVID-vaccins niet vrijgegeven zodat vaccins op grotere schaal goedkoop kunnen worden geproduceerd en gedistribueerd in ontwikkelingslanden? Financiële belangen van de farma-bedrijven houden dit tegen.

 en verzoeken

vanwege al deze redenen met aandrang voor het behoud van de keuzevrijheid om zich al dan niet te vaccineren en rekening te houden met de levensvisie van elke burger en wij vragen dat geen enkele discriminerende maatregel getroffen wordt tegen personen die verkiezen zich niet te laten vaccineren. Meer bepaald mogen de grondwettelijke bewegingsvrijheid van de burger en het recht op onderwijs, werk niet afhankelijk gesteld worden van zijn vaccinatiestatus.

Agnes Jonckheere is de petitionaris

U kunt haar bereiken via het mailadres Agnesjonckheere@telenet.be

Categories:

Tags:

Comments are closed